بیمه دیجیتال
رسانه بیمه و اینشورتک ایران
مرور برچسب

نوآوری باز

اهمیت موضوع نوآوری باز در نگاه معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی / باید به اقتصاد پلتفرمی در اکوسیستم توجه شود

به گفته بنیادی امروز صنعت بیمه به دنبال آن است افرادی که در صنعت یا خارج از آن کار می‌کنند، سرریز فناوری‌های‌شان را داخل صنعت بیاورند و یا حتی برعکس فناوری‌های‌شان را در سایر صنایع مالی عرضه کنند.