بیمه دیجیتال
رسانه بیمه و اینشورتک ایران

اینشورتک‌ها به محرکی بیرون از صنعت نیاز دارند / تحول بیمه از درون یا برون؟

تا زمانی که شرکت‌های بیمه‌ای کشور نسبت به نبود فناوری در بیمه احساس خطر نکنند و تا زمانی که رقیبی، محرکی برای تکان‌دادن بازیگران صنعت ایجاد نکند، استفاده از فناوری در بیمه راه به جایی نمی‌برد.